Heading

Artikel 1: Algemeen
Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de winactie van FashionJuice B.V. (hierna: de “Actie”) die FashionJuice B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Beverwijk (hierna: FashionJuice B.V.) organiseren van 27 maart 2020 tot en met 17 april 2020 (hierna: de “Actieperiode”).

Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.

FashionJuice B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

Vragen en / of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u contact opnemen met de customer service van FashionJuice door een e-mail te sturen naar info@muchachomalo.com of te bellen tijdens kantooruren met 0251 – 220051

Artikel 2: Deelname
Deelname aan deze Actie staat open voor eenieder die gedurende de promotie in Nederland woont.

De minimale leeftijd om mee te doen aan deze actie is 6 jaar en de maximale leeftijd om mee te mogen doen aan deze actie is 12 jaar daarnaast heeft de deelnemer toestemming van (een) ouder(s), verzorger(s), voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger verkregen voor deelname.

Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van FashionJuice tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via alle media zoals de radio, televisie en internet.

Iedere deelnemer kan maar éénmaal deelnemen.

Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.

Artikel 3: Speelwijze
De Actie werkt als volgt:

Ga naar www.aboutmuchachomalo.com/ontwerpwedstrijd-retail/

Download hier het format Muchachomalo boxershort of Chicamala boxershort en print deze uit.

Vertel jouw verhaal aan de hand van een design op de boxershort Upload een foto/scan van de door jouw ontworpen boxershort via www.aboutmuchachomalo.com/ontwerpwedstrijd-retail/

De actie eindigt op 28 april 2020.

De winnaar zal binnen twee maanden na het beëindigen van actie, persoonlijk per mail worden benaderd

Het design van de boxershort zal door het designteam van Muchachomalo verder worden uitgewerkt (er kunnen kleine aanpassingen worden gedaan)

De winnende boxershort zal geproduceerd worden en verkocht worden onder de naam van de winnaar

De winnaar geeft met het meedoen aan deze actie, direct toestemming aan FashionJuice B.V. om het ontwerp te gebruiken

Artikel 4: Prijs
1. De eerste prijs is het daadwerkelijk produceren van jouw ontwerp.

2. Eventuele troostprijzen worden later besloten en bekendgemaakt.

3. De aantallen die worden geproduceerd zullen nader bepaald worden door FashionJuice B.V.

4. Er zal nader bepaald worden door FashionJuice B.V. of de boxershort zowel via online kanalen als offline kanalen zal worden verkocht.

5. De boxershort of racerback zal verkocht worden onder de naam: (jouw eigen voornaam) Special (in productie van Muchachomalo of Chicamala).

6. Muchachomalo zal na het bekendmaken van de winnaar of winnares in overleg met deze persoon de vervolgstappen bespreken.

7. De prijswinnaar wordt per mail op de hoogte gesteld – ten laatste op 23 juni. Indien de winnaar niet reageert gedurende twee (2) maanden, wordt aangenomen dat de winnaar afziet van de prijs.

8. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.

Artikel 5: Gebruik gegevens
1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juist en volledige gegevens (naam en e-mailadres) te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.

2. FashionJuice B.V. zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.

3.De ouder(s), verzorger(s), voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger van de deelnemer geeft door insturen van de gegevens toestemming tot de verwerking van de door deelnemer verstrekte persoonsgegevens en gebruik van deze gegevens gedurende en alleen in het kader van de uitvoering van deze Actie en voor promotionele doeleinden. Deze gegevens zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. FashionJuice B.V. zal de verkregen gegevens uitsluitend gebruiken voor doeleinden verband houdende met de Actie en alleen verstrekken aan derden in verband met de uitvoering van de Actie.
Artikel 6: Aansprakelijkheid
1. FashionJuice B.V., de door haar ingeschakelde hulppersonen, en / of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en / of de door FashionJuice B.V. ter beschikking gestelde prijzen.

2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die FashionJuice B.V.aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en / of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk- of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in door FashionJuice B.V. openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen FashionJuice B.V. niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FashionJuice B.V. in het leven roepen.
Artikel 7: Slotbepalingen
De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FashionJuice B.V.
Artikel 8: Diversen
1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

2. FashionJuice B.V. zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2006.

Aldus opgemaakt te Beverwijk, maart 2020.